ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-สกุล นายชาธิปพงศ์ วรกาญจนานนท์
ชื่อเล่น กาย
ที่อยู่ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Email [email protected]
Fฺacebook https://www.facebook.com/guzaguy
อาชีพ ครู
ประจำสาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ (หัวหน้าสาขา)
เข้าสู่เว็บไซต์ส่วนตัว
ข้อมูลการศึกษา
ระดับปริญญาโท (วท.ม.)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2555
ระดับปริญญาตรี (บธ.บ.)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2557
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2551
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2562


ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-สกุล นางสาวนภัสสร จันทมณี
ชื่อเล่น กิ๊บ
ที่อยู่ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email [email protected]
Facebook http://www.facebook.com/kibnaphatsorn.jantamanee.9
อาชีพ ครู
ประจำสาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์
เข้าสู่เว็บไซต์ส่วนตัว
ข้อมูลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (บธ.บ.)
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2557
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2559


ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-สกุล นางสาวสิดากานต์ แรกภิปราย
ชื่อเล่น ก้วย
ที่อยู่ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email [email protected]
Facebook https://www.facebook.com/sidakan.ragpipray
อาชีพ ครู
ประจำสาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์
เข้าสู่เว็บไซต์ส่วนตัว
ข้อมูลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (บธ.บ.)
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2546
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ปีการศึกษา 2553


ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-สกุล นายกรวิชญ์ วาสิกศิริ
ชื่อเล่น กร
ที่อยู่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email [email protected]
Facebook https://www.facebook.com/korn.korrawit.3
อาชีพ ครู
ประจำสาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์
เข้าสู่เว็บไซต์ส่วนตัว
ข้อมูลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (บธ.บ.)
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีการศึกษา 2560


ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-สกุล นางสาวพัชรินทร์ จันทร์สุข
ชื่อเล่น แตงโม
ที่อยู่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email [email protected]
Facebook http://www.facebook.com/tangmo.patcharin19
อาชีพ ครู
ประจำสาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์
เข้าสู่เว็บไซต์ส่วนตัว
ข้อมูลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (บธ.บ.)
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2562