โครงการ “เส้นทางการขนส่งสินค้าที่สำคัญในภาคใต้” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ร่วมกับ บริษัท วีเซิร์ฟ โลจิสติกส์ สำนักงานสาขาภาคใต้
ได้จัดอบรมสัมมนาออนไลน์ ให้กับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 และ ปวส.พ.2