เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา อ.ชาธิปพงศ์ วรกาญจนานนท์ หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการวิชาชีพออนไลน์ในหลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน-โซลูชั่นเย็น ซึ่งดำเนินการโดยวิทยาลัยเทคนิคอนุรักษ์แม่น้ำฮวงเหอ (ประเทศจีน) บริษัท รุ่นพ่าน(ปักกิ่ง) แอดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published.