ระหว่างวันที่ 28 ส.ค. – 18 ก.ย 64 ที่ผ่านมา สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ได้ส่งครูและนักศึกษา เข้าร่วมอบรม โครงการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ในสาขา วิชาชีพโลจิสติกส์ หลักสูตรระยะสั้น(45ชั่วโมง) “นักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพด้านสินค้าเกษตรและอาหาร ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ” (Cold Chain) ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ โดยความร่วมมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผ่านรูปแบบออนไลน์ ZOOM เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในทิศทางการค้า และระบบโลจิสติกส์ของไทยมากขึ้น สามารถนำความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปปรับใช้กับการเรียนหรือการทำงานเกี่ยวกับระบบการขนส่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เพื่อให้ธุรกิจหรืองานของท่านสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง

———————————————–

เส้นทางที่ทุกคนเลือกได้ มาเป็นครอบครัวเดียวกันที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

#WeAreLogistics🚛🚅🛳✈️🚀#โลจิสติกส์อุดม#USP#เรียนโลอุดม#เรียนอุดมปังกว่า#อุดมช่วยกัน