เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา   อาจารย์ชาธิปพงศ์ วรกาญจนานนท์ หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ได้เข้าร่วมรับฟังการร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เส้นทางสู่อาชีพโลจิสติกส์ “ครูโลจิสติกส์” ผ่านทางแอพพลิเคชั่น zoom ซึ่งจัดโดย สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS) โดยมีคุณจำเรียง วัยวัฒน์ รองนายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร  คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และอาจารย์จากสถาบันต่างๆเข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *