เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ นำโดย อาจารย์สมภพ จันทราช หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ชาธิปพงศ์ วรกาญจนานนท์ หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ได้ให้การต้อนรับ คณาจารย์จากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม ในการเข้าร่วมปรึกษาหารือการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อการสอนแบบเกม (Game Base Learning) เพื่อช่วยให้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดรับการก้าวทันในยุคเทคโนโลยีปัจจุบัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *