ขอแสดงความยินดีกับนางสาวดุลิกา สายสุด ศิษย์เก่าสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ที่ได้รับรางวัล “ ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการด้วยคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของสาขา ประจำปีการศึกษา 2563 ”

Leave a Reply

Your email address will not be published.