เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา คณะครูสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมฯ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มภาคใต้