กิจกรรม “การประหยัดและการออม “
โดยชมรมวิชาชีพนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/9 และ ปวส.พ 2/4
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ทำให้ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
นักศึกษามียอดเงินออมเพื่อใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นต่อไป
เส้นทางที่ทุกคนเลือกได้ มาเป็นครอบครัวเดียวกัน
ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
WeAreLogistics🚛🚅🛳✈️🚀
โลจิสติกส์อุดม #USP #เรียนโลอุดม
เรียนอุดมปังกว่า #อุดมช่วยกัน