เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ชมรมวิชาชีพ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/8 และ ปวส.พ.1/5 เข้าร่วมกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) โครงการสนับสนุนแผนเสริมสร้าง สุขภาพ กีฬาและนันทนาการ ในกิจกรรม “ออกกำลังกาย ต้านภัยโรค” ณ โรงเรียนเทศบาล 4 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา