เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์ชาธิปพงศ์ วรกาญจนานนท์ หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ได้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา Online ในหลักสูตร พิธีการศุลกากรสินค้าขาเข้า โดย คุณธนากร แสงพิทูร ผู้ชำนาญการรับอนุญาตกรมศุลกากร กรรมการและผู้อำนวยการสายงานการปฎิบัติงาน บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในสาขาการจัดการโลจิสติกส์ต่อไป