การร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการมาร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการกับคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีท่านคณบดี ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมลงนาม พร้อมทั้งคณะอาจารย์ของทั้งสองฝ่ายให้เกียรติเข้าร่วม