นักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาการตลาด คว้าชัย !!!

นักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาการตลาด คว้าชัย !!!
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ หัวข้อ การตลาดดิจิทัลในธุรกิจการค้าสมัยใหม่และบริการ
ภายใต้โครงการส่งเสริมสมรรถนะด้านวิชาการ และเครือข่าย MT สัมพันธ์ ครั้งที่ 2
หลักสูตร บธ.บ.การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง 18510 อาคาร 18 ม.ทักษิณ สงขลา