สาขาการจัดการโลจิสติกส์

สาขาการจัดการโลจิสติกส์
คว้า 3 รางวัล โดยได้รับรางวัล … รองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล
จากการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ
หัวข้อ การจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา