MOSCAMP SONGKHLA 2021

🎉 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ คว้ารางวัล #ชนะเลิศ สถานศึกษาที่นักเรียนมีผลคะแนนก้าวหน้าสูงสุด ใน โครงการ “พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ สถาบัน ARIT (MOSCAMP SONGKHLA 2021) 🥇🏆 และ แสดงความยินดีกับ นายปฏิพล มิตรช่วยรอด นักเรียนระดับชั้น ปวช.2/11 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โปรแกรมกราฟิก Adobe PhotoShop รับ ทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาท โล่ประกาศเกียรติคุณ สิทธิในการเป็นตัวแทนแข่งขันบนเวทีระดับประเทศ🏅 นายกฤตวัฒน์ ทั่วยะบัตร นักเรียนระดับชั้น ปวช.1/11 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้รับ รางวัลชมเชย โปรแกรมกราฟิก Adobe PhotoShopรับ ทุนการศึกษามูลค่า 500 บาท และ เหรียญรางวัล 🏅นายต่อพงศ์ คงทอง นักเรียนระดับชั้น ปวช.2/4 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับ รางวัลชมเชย โปรแกรม Microsoft Word รับ ทุนการศึกษามูลค่า 500 บาท และ เหรียญรางวัลณ.โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564