ประวัติวิทยาลัย

           วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการให้เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะบริหารธุรกิจ แผนกวิชาการบัญชีในรอบบ่าย ตามใบอนุญาตเลขที่ 6/2524 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2524  โดยมีนายกระจ่าง จันทราช เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ  มีนายสมนึก กิ้มสวัสดิ์  เป็นครูใหญ่ ในปีการศึกษา 2524  ซึ่งเป็นปีการศึกษาแรก มีนักศึกษา จำนวน 67 คน มีครูและบุคลากร จำนวน 20 คน และอาจารย์พิเศษจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อีกจำนวนหนึ่ง มีอาคารเรียน จำนวน 3 หลัง และอาคารสำนักงานชั้นเดียว จำนวน 2 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง  ต่อมาในปีการศึกษา 2526 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ในรอบเช้าและรอบบ่าย  ตามใบอนุญาตเลขที่ 100/2526  ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2526

            ต่อมาในปีการศึกษา 2527 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะบริหารธุรกิจ แผนกวิชาการบัญชี รอบเช้า  ตามใบอนุญาตเลขที่ 20/2527 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 และได้สร้างอาคารเรียน 2 ชั้น เพิ่มจำนวน 1 หลัง ขนาด 10 ห้องเรียน เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา และเปลี่ยนครูใหญ่เป็นนายนวม ชูธรรมธัช  เมื่อปีการศึกษา 2530 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี ตามใบอนุญาตเลขที่ 37/2530  ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2530  และปีการศึกษา 2531  ได้ปรับปรุงอาคารเรียนชั้นเดียวเป็น 2 ชั้น และขยายเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2535 จนมีห้องเรียนและห้องประกอบ จำนวน 35 ห้อง

            ต่อมาปีการศึกษา 2537 ได้ขอยกเลิกการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย  เนื่องจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จึงทำให้นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าไม่สนใจในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  ในปีการศึกษา 2539 มีนักเรียน นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น โรงเรียนจึงได้สร้างอาคารเรียน 5 ชั้น เพิ่มจำนวน 1 หลัง ตามใบอนุญาตเลขที่ สข. 236/2539  ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2539  ซึ่งในระหว่างนั้นโรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวชั้นเดียว จำนวน 7 ห้อง  เพื่อใช้เป็นห้องเรียนและห้องประกอบทนแทนห้องที่สูญเสียไป เพราะการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น และในปีการศึกษานี้ได้เปลี่ยนแปลงผู้จัดการจากนายกระจ่าง จันทราช  เป็นนายสุพจน์ จันทราช  ตามใบอนุญาตเลขที่ สข. 9/2539  ลงวันที่19 กรกฎาคม พ.ศ. 2539  ต่อมาปีการศึกษา 2540 ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารโรงเรียนและสายการบังคับบัญชาใหม่เพื่อความเหมาะสม และขอเพิ่มหลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสายวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการขาย ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และสายวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) รอบบ่าย

            ปีการศึกษา 2541 ได้แต่งตั้งนายสุภาพ จันทราช รักษาการแทนครูใหญ่ แทนนายนวม ชูธรรมธัช  และในปีการศึกษา 2542 ได้แต่งตั้งกรรมการอำนวยการโรงเรียนชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระ และแต่งตั้งครูใหญ่คนใหม่เป็นนางกมรา สะเตโช  ต่อมาปีการศึกษา 2543โรงเรียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)

            ปีการศึกษา 2547 มีนักเรียน นักศึกษาเพิ่มขึ้น ทางโรงเรียนจึงได้สร้างอาคารเรียน 3 ชั้น จำนวน 19 ห้องเรียน 1 หลัง และได้ขออนุญาตแต่งตั้งนายสุพจน์ จันทราช ผู้จัดการ ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต ตามใบอนุญาตที่ สข. 2.12/2547  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2547

            ปีการศึกษา 2548 ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียน 5 และขยายความจุนักเรียนเพิ่มเป็น 4,200 คน ตามใบอนุญาตเลขที่ สข. 2.153/2548  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2548  ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษา จำนวน 2,096 คน  บุคลากร จำนวน 122 คน

วิสัยทัศน์ (Vision)

    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพโดยมีวัตถุประสงค์จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดีขึ้นมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสร้างกระบวนการดำรงชีวิตของตนอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับวัฒนธรรมและความต้องการของชุมชนภายใต้มาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ

ตราประจำวิทยาลัย

Logonew

มีลักษณะเป็นรูปวงกลม ขนาดมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 เซนติเมตร ภายในมีรายละเอียดดังนี้

 วงกลมด้านนอก ส่วนบน เป็นอักษรไทยว่า โรงเรียนอุดมศึกษาพณิชยการ
วงกลมด้านนอก ส่วนล่าง เป็นอักษรไทยว่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วงกลมด้านใน เป็นรูปเรือพาณิชย์ หมายถึงการค้าหรือการดำเนินธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการมีปณิธานแน่วแน่ที่จะผลิตนักเรียนนักศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะด้านการพาณิชย์ สามารถดำเนินธุรกิจด้วยตนเองได้

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

 ต้นไม้ประจำวิทยาลัย (ต้นชงโค)
   ต้นชงโค เป็นต้นไม้ขนาดกลาง ลำต้นและกิ่งอ่อนลู่ลมได้ดี ออกดอกเป็นระยะตลอด มีความสวยงามทั้งใบที่แปลกและดอกที่สีสด บานทนนานเปรียบเสมือนนักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมและอดทน ทั้งยังมีความคิดสร้างสรรค์และรักการพัฒนา

ปรัชญาวิทยาลัย

ปลูกฝังจริยธรรมเลิศล้ำวิชาการชำนาญทักษะ” 
วิทยาลัยมุ่งพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้มีความพร้อมทั้งด้านจิตใจ สติปัญญาและร่างกายโดยการอบรมสั่งสอนนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนดีทั้งจิตใจและร่างกาย มีความรู้อย่างแท้จริงในสาขาวิชาที่ตนศึกษามีความสามารถและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อได้อย่างถูกต้อง มีความสุขและต่อเนื่องตลอดชีวิต

สีประจำวิทยาลัย

สีประจำวิทยาลัย คือ ขาว กับ เทา

สีขาวแสดงถึงความบริสุทธิ์
สีเทาแสดงถึงความคิดหรือสติปัญญา        
ดังนั้น นักเรียนนักศึกษาของอุดมศึกษาพณิชยการ จึงต้องเป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม และมีสติปัญญาในการใฝ่หาความรู้

ภาระงาน (Mission)

1. พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะสูง
2. สร้างจุดเด่นในการจัดการศึกษาในจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. พัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
4. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
5. สร้างคุณลักษณะผู้เรียนให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
6. พัฒนาวิชาการให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
7. พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนในระหว่างเรียน
8. การบริหารงานภายใต้หลักการและวิธีการที่เป็นระบบ
9. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ส่งเสริมประสบการณ์ผู้เรียน
10. ดำเนินการจัดการศึกษาตามความต้องการ