ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

มุ่งส่งเสริม สนับสนุน การจัดการบ่มเพาะธุรกิจครบวงจรของนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและประชาชนทั่วไป ให้มีขีดความสามารถกประกอบธุรกิจ และพัฒนาต่อยอดธุรกิจได้

1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการบ่มเพาะธุรกิจครบวงจรของนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและประชาชนทั่วไปในการเป็นผู้ประกอบการ
2. พัฒนาขีดความสามารถในการต่อยอดธุรกิจด้วย กระบวนการด้านสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัย

โครงสร้างการบริหารงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา