บุคลากรที่ไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย

มอบรางวัลแก่บุคลากรที่ไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย

ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 จำนวน 22 คน