อบรมในหัวข้อ “โรคซึมเศร้าในวัยรุ่นกับความเปราะบางทางใจที่น่าเป็นห่วง

คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ

โรคซึมเศร้าในวัยรุ่นกับความเปราะบางทางใจที่น่าเป็นห่วง”

จากบริษัท Health Care Clinic บรรยายโดย แพทย์หญิง จารุมน ผลงาม

ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565