ปลูกต้นไม้ล้านต้นล้านความดี

ตัวแทนนักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ชมรมกตัญญูคลับ ร่วมกันปลูกป่าชายเลนในกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น
ล้านความดี ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสงขลา