โครงการ Network Switch Solution Intrastructure

โครงการ Network Switch Solution Intrastructure โดยบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นในการเลือกใช้สายสัญญาณในระบบ LAN, ระบบ Fiber Optic, อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Switch, Poe Switch