โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 3

ขอแสดงความยินดีกับทีม U.S.P We can do(สลากอุดมทรัพย์อุดม) ที่ผ่านการคัดเลือกรอบจัดทำผลงาน – ระดับภูมิภาค โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 3 โดยการดำเนินงานโครงการครั้งนี้เป็นการทำกิจกรรมออนไลน์ร่วมกันระหว่างครูและนักเรียนนักศึกษาต่างสาขา โดยมีนักเรียน นักศึกษาได้แก่
1.นางสาวรัชฎาภรณ์ ศรีสุข นศ.สาขาการบัญชี
2.นายอัสรี สหับดิน นศ.สาขาการตลาด
3.นางสาวพรรัมภา เวชสิทธิ์ นร.สาขาโลจิสติกส์
และครูผู้ควบคุมทีม ได้แก่ อ.ขวัญฤดี จุลกูล ,อ.เทิดศักดิ์ ราญฎร ,อ.ชาธิปพงศ์ วรกาญจนานนท์ และ อ.คณุตม์ ด้วงแก้ว