หลักสูตรและสาขาวิชาที่สอน

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้จบ ม.3 พุทธศักราช 2556


หลักสูตรสาขาการบัญชี ระดับปวช. (80 downloads)


หลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับปวช. (85 downloads)


หลักสูตรสาขาการตลาด ระดับปวช. (58 downloads)


หลักสูตรสาขาภาษาต่างประเทศ ระดับปวช. (93 downloads)


หลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับปวช. (74 downloads)


หลักสูตรสาขาการท่องเที่ยว ระดับปวช. (51 downloads)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557


หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับผู้จบ ปวช.) สาขาการบัญชี (40 downloads)


หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับผู้จบ ปวช.) สาขาการตลาด (37 downloads)


หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับผู้จบ ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (35 downloads)


หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับผู้จบ ปวช.) สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (59 downloads)


หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับผู้จบ ปวช.) สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ (23 downloads)


หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับผู้จบ ปวช.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (46 downloads)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้จบ ม.6 พุทธศักราช 2557


หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับผู้จบ ม.6) สาขาการบัญชี (83 downloads)


หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับผู้จบ ม.6) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (65 downloads)


หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับผู้จบ ม.6) สาขาการตลาด (81 downloads)