หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. และ ปวส.พิเศษ)


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. และ ปวส.พิเศษ)

สาขาการบัญชี

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

สาขาการตลาด

สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

สาขาการจัดการโลจิสติกส์

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

สาขาการท่องเที่ยว