หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้จบ ม.3

สาขาการบัญชี

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาการตลาด

สาขาภาษาต่างประเทศ 

สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก

สาขาการท่องเที่ยว

สาขาการจัดการโลจิสติกส์