วิสัยทัศน์และพันธกิจวิสัยทัศน์ 
(Vision)

    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพโดยมีวัตถุประสงค์จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดีขึ้น

มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

และสร้างกระบวนการดำรงชีวิตของตนอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับวัฒนธรรม

และความต้องการของชุมชนภายใต้มาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ

ภาระงาน (Mission)  1. พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะสูง
  2. สร้างจุดเด่นในการจัดการศึกษาในจรรยาบรรณวิชาชีพ
  3. พัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
  4. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
  5. สร้างคุณลักษณะผู้เรียนให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  6. พัฒนาวิชาการให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  7. พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนในระหว่างเรียน
  8. การบริหารงานภายใต้หลักการและวิธีการที่เป็นระบบ
  9. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ส่งเสริมประสบการณ์ผู้เรียน
10. ดำเนินการจัดการศึกษาตามความต้องการ