มอบโล่และเงินรางวัลให้แก่นักเรียนนักศึกษา

อาจารย์สุพจน์ จันทราช ผู้รับใบอนุญาต มอบโล่และเงินรางวัลให้แก่นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ที่ได้ผลการเรียน 4.00 ในแต่ละสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งหมด 13 คน โดยมีรายชื่อดังนี้

🚩 ระดับชั้น ปวช.
1. นางสาวธมลวรรณ แก้วอ่อนแสง สาขาการบัญชี
2. นางสาวเบญจพร หลวงพูล สาขาการบัญชี
3. นางสาวปฐมาวดี คชกาญจน์ สาขาการบัญชี
4. นางสาวสมหญิง พัสระ สาขาภาษาต่างประเทศ


🚩 ระดับชั้น ปวส. และ ปวส.พิเศษ
1. นางสาวเจนจิรา ทองวิเชียร สาขาการบัญชี
2. นายธีรชัย ปิติพัฒน์ สาขาการบัญชี
3. นายศตวรรษ จันทฤทธิ์ สาขาการบัญชี
4. นางสาวดุลิกา สายสุด สาขาการจัดการโลจิสติกส์
5. นายพีรวัช อ่อนรักษ์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. นางสาวกัญญารัตน์ ตรีผอง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. นางสาวสุกัลยา แสงรุ่ง สาขาการท่องเที่ยว
8. นางสาวสุพรรษา ไชยขวัญ สาขาการท่องเที่ยว
9. นางสาวจุฑามาศ โสพิกุล สาขาการตลาด