พิธีเปิดการแข่งทักษะฯ 2564

สำนักงานบริหารการอาชีวะศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ได้กำหนดจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ในรูปแบบ Online และ Onsite ซึ่งการแข่งขันของวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา กำหนดจัดในรูปแบบ Onsite ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ โดยมีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา ร่วมดำเนินการจัดการแข่งขัน