พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ อวท. ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ 2

พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ 2

ประจำปีการศึกษา 2564