ทอดกฐินสามัคคี

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโคกนาว และร่วมแจกน้ำดื่ม ขนม ให้กับญาติธรรมทุกท่านที่มาร่วมงานทอดกฐินครั้งนี้ วันที่ 18 ตุลาคม 2563