ตรวจสุขภาพประจำปี 2562

ฝ่ายบริการการศึกษาร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปจัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562