ฉีดวัคซีน #Pfizer สำหรับนักเรียนนักศึกษา

💉ฉีดวัคซีน #Pfizer สำหรับนักเรียน ปวช.และปวส. เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา — นักเรียนกลุ่มแรกเริ่มฉีดวันที่ 15 ตุลาคม 2564 และกลุ่มที่ 2 จะฉีดในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์