จัดระดับคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ได้รับการจัดระดับคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพที่ 64 จากจำนวนวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนทั้งสิ้น 879 วิทยาลัย