กิจกรรม อวท.

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2564วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงโดยมี นายธวัชชัย หนูอินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เป็นประธานกรรมการในการการประเมิน