การอบรมของอาจารย์หมวดภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยว

ประมวลภาพบรรยากาศ
การอบรมของอาจารย์หมวดภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยว
“Teaching Technique Course for Foreign Language Teachers”
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา
โดยมีอาจารย์อิศรา คงธรรม และอาจารย์จตุพงศ์ โมรา
จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษา ทั้ง 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งอาจารย์สามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอน และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี