การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2563ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาโดยมีนายธวัชชัย หนูอินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เป็นประธานกรรมการในการประเมิน