การประกวดโครงการนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ

ขอแสดงความยินดีกับทีม “โรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะ WASTE – TO – POWER PLANT MODEL “ ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (ระดับชาติ) ของระดับอาชีวศึกษา ในการประกวดโครงการนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ณ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM MEETING โดยมีนักศึกษาได้แก่
1. นายภาณุวิชญ์ ศรีงามพร้อม
2. นายภัทรพล เหลืองสกุลไทย
3. นางสาวอภิญญา รักษา
และที่ปรึกษาโครงการคือ อาจารย์ธารทิพย์ หอมไกล