การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมฯ

การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมฯ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มภาคใต้ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563