การประกวดงานวิจัยครั้งที่ 12

การประกวดงานวิจัยของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฯ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 12