กิจกรรมชงโคช่อใหม่ สายใยสัมพันธ์ 2015

ของนักเรียนระดับ ปวช.1

วันที่ 15 พ.ค. 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ