รางวัลนักเรียนดีเด่นจากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

 

ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับ รางวัลนักเรียนดีเด่นจากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้แก่

1. นาย ชาญวิทย์ จิตสุวรรณ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นางสาว ภคนันท์ ชูสถิตย์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาภาษาต่างประเทศ
3. นางสาว นัทรี หมัดหลี นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาการบัญชี
4. นางสาว ปิ่นมณี เพ็งหนู นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาการตลาด

 

Share this article