ตารางสอบ ปีการศึกษา 2/2560

 ตารางสอบ ปีการศึกษา 2/2560

download

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วัน เดือน ปี เวลา ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา
จันทร์ 09.00-12.00 ปวช.1 2200-1003 การบัญชีเบื้องต้น 2
19 ก.พ.61 13.00-14.30   2000-1102 ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ
  14.40-16.10   2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
  09.00-10.30 ปวช.2 AC 2000-1204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
  10.40-12.10   2001-1002 การเป็นผู้ประกอบการ
  13.00-16.00   2201-2003 การบัญชีบริษัทจำกัด
  09.00-10.30 ปวช.2 CT 2000-1204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
  10.40-12.10   2001-1002 การเป็นผู้ประกอบการ
  13.00-14.30   2204-2106 โปรแกรมมัลติมิเดียเพื่อการนำเสนอ
  09.00-10.30 ปวช.2 MK 2000-1204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
  10.40-12.10   2001-1002 การเป็นผู้ประกอบการ
  13.00-14.30   2202-2005 การโฆษณา
  09.00-10.30 ปวช.2 LU 2000-1204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
  10.40-12.10   2001-1002 การเป็นผู้ประกอบการ
  13.00-14.30   2212-2003 การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
  09.00-12.00 ปวช.3 AC 2201-2102 การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย
  13.00-14.30   2201-2007 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
  09.00-10.30 ปวช.3 CT 2204-2107 การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด
  10.40-12.10   2204-2001 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
  13.00-14.30   2901-2011 การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น
อังคาร 09.00-10.30 ปวช.3 MK 2202-2007 การจัดแสดงสินค้า
20 ก.พ.61 10.40-12.10   2202-2105 ลูกค้าสัมพันธ์
  13.00-14.30   2202-2104 การบรรจุภัณฑ์
  09.00-10.30 ปวช.3 LU 2212-2006 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
  10.40-12.10   2000-1205 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน
  13.00-14.30   2212-2121 ภาษาจีน  4
  09.00-10.30  ปวส.1 AC 3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
  12.00-15.00   3201-2002 การบัญชีชั้นกลาง 2
  09.00-10.30  ปวส.1 CT 3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
   10.40-12.10   3204-2002 การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง
  13.00-14.30   3204-2101 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
  09.00-10.30  ปวส.1 MK 3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
     10.40-12.10   3202-2004 การสื่อสารการตลาด
         
         
         
         
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วัน เดือน ปี เวลา ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา
อังคาร 09.00-10.30  ปวส.1 LT 3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
20 ก.พ.61  10.40-12.10   3214-2003 การบริหารระบบข้อมูลสำหรับโลจีสติกกส์
  09.00-10.30  ปวส.1 LU 3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
   10.40-12.10   3212-2134 ภาษาจีน  1 
  13.00-14.30   3212-2002 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
  09.00-10.30  ปวส.1 IT 3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
  10.40-12.10   3901-1002 การโปรแกรมเว็บด้วยภาษา HTML
  09.00-10.30  ปวส.พ 1 AC 3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
  10.40-12.10   3000-1503 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
  13.00-16.00   3200-0004 หลักการบัญชีเบื้องต้น  2
  09.00-10.30  ปวส.พ 1 CT 3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
  10.40-12.10   3000-1503 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  13.00-14.30   3204-2101 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
  09.00-10.30  ปวส.พ 1 MK 3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
  10.40-12.10   3000-9201 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
  13.00-14.30   3200-0006 การพัฒนาบุคลิคภาพนักการตลาด
  09.00-10.30 ปวส.2 AC 3000-1601 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
  12.00-15.00   3201-2004 การบัญชีต้นทุน 2
  09.00-10.30 ปวส.2 CT 3000-1601 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
  10.40-12.10   3204-2102 เทคนิคการสร้างภาพเคลือนไหวคอมพิวเตอร์
  09.00-10.30 ปวส.2 MK 3000-1601 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
  10.40-12.10   3202-2105 การนำเข้าและส่งออก
  09.00-10.30 ปวส.2 LT 3000-1601 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
  10.40-12.10   3214-2007 หลักการนำเข้าและส่งออก
  09.00-10.30 ปวส.2 LU 3000-1601 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
  10.40-12.10   3212-2007 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
  09.00-10.30 ปวส.2 IT 3000-1601 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
  10.40-12.10   3901-2105 การสร้างและจัดการเว็บไซด์
  09.00-10.30 ปวส.พ 2 AC 3000-1601 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
  12.00-15.00   3201-2004 การบัญชีต้นทุน 2
  09.00-10.30 ปวส.พ 2 CT 3000-1601 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
  10.40-12.10   3204-2102 เทคนิคการสร้างภาพเคลือนไหวคอมพิวเตอร์
  09.00-10.30 ปวส.พ 2 MK 3000-1601 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
  10.40-12.10   3000-1503 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
         
         
         
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วัน เดือน ปี เวลา ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา
พุธ 09.00-10.30 ปวช.1 2000-1406 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม
21 ก.พ.61 10.40-12.10   2000-1504 อาเซียนศึกษา
  13.00-14.30   2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
  14.40-16.10   2000-1607 เพศวิถีศึกษา
  09.00-10.30 ปวช.2 AC 2001-1003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  10.40-12.10   2901-9003 การพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์
  13.00-16.00   2201-2006 ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี
  09.00-10.30 ปวช.2 CT 2001-1003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  10.40-12.10   2204-2008 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
  13.00-14.30   2204-2004 คณิตสาสตร์คอมพิวเตอร์
  09.00-10.30 ปวช.2 MK 2001-1003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  10.40-12.10   2901-9003 การพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์
  09.00-10.30 ปวช.2 LU 2001-1003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  10.40-12.10   2212-2004 การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
  09.00-12.00 ปวช.3 AC 2201-2106 การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
  13.00-16.00   2201-2008 กระบวนการจัดทำบัญชี
  09.00-10.30 ปวช.3 CT 2204-2009 การสร้างเว็บไซด์
  10.40-12.10   2204-2104 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
พฤหัสบดี 09.00-10.30 ปวช.3 MK 2202-2006 การส่งเสริมการขาย
22 ก.พ.61 10.40-12.10   2202-2001 ศิลปการขาย
  13.00-14.30   2212-2108 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย
  09.00-10.30 ปวช.3 LU 2212-2007 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
  10.40-12.10   2212-2008 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
  09.00-10.30  ปวส.1 AC 3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
  10.40-12.10   3000-9202 การสนทนาภาษาจีนสำหรับการทำงาน
  13.00-14.30   3200-1002 หลักการจัดการ
  09.00-10.30 ปวส.1 CT 3204-2001 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์
  10.40-12.10   3204-2007 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  09.00-10.30  ปวส.1 MK 3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
  10.40-12.10   3000-9202 การสนทนาภาษาจีนสำหรับการทำงาน
  13.00-14.30   3200-1002 หลักการจัดการ
  09.00-10.30  ปวส.1 LT 3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
  10.40-12.10   3000-9202 การสนทนาภาษาจีนสำหรับการทำงาน
  13.00-14.30   3200-1002 หลักการจัดการ
         
         
         
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วัน เดือน ปี เวลา ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา
พฤหัสบดี 09.00-10.30  ปวส.1 LU 3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
22 ก.พ.61 10.40-12.10   3001-2004 คอมพิวเตอร์กราฟิก
  09.00-10.30 ปวส.1 IT 3901-2006 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์
  10.40-12.10   3901-2004 ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย
  09.00-10.30  ปวส.พ 1 AC 3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
  10.40-12.10   3201-2108 การภาษีอากร
  13.00-14.30   3200-1002 หลักการจัดการ
  09.00-10.30  ปวส.พ 1 CT 3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
  10.40-12.10   3204-2007 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  13.00-14.30   3200-1002 หลักการจัดการ
  09.00-10.30  ปวส.พ 1 MK 3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
  10.40-12.10   3202-2003 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
  13.00-14.30   3200-1002 หลักการจัดการ
  09.00-10.30 ปวส.2 AC 3201-2102 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
  12.00-15.00   3201-2110 การบัญชีบริหาร
  09.00-10.30 ปวส.2 CT 3204-2005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์
  10.40-12.10   3204-2007 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  09.00-10.30 ปวส.2 MK 3202-2006 กลยุทธ์การตลาด
  10.40-12.10   3202-2003 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
  09.00-10.30 ปวส.2 LT 3214-2106 โซ่อุปทานและโลจีสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม
  10.40-12.10   3214-2103 การขนส่งในงานโลจีสติกส์
  09.00-10.30 ปวส.2 LU 3212-2004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์การธุรกิจ 2
  10.40-12.10   3001-2004 คอมพิวเตอร์กราฟิก
  09.00-10.30 ปวส.2 IT 3901-2007 การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีจาวา
  10.40-12.10   3901-2004 ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย
  09.00-10.30 ปวส.พ 2 AC 3201-2102 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
  12.00-15.00   3201-2110 การบัญชีบริหาร
  09.00-10.30 ปวส.พ 2 CT 3204-2005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์
  10.40-12.10   3204-2007 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  09.00-10.30 ปวส.พ 2 MK 3202-2006 กลยุทธ์การตลาด
ศุกร์ 09.00-10.30 ปวช.1 2000-1303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
23 ก.พ.61 10.40-12.10 2200-1005 การขายเบื้องต้น  2
  13.00-14.30 2200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
  14.40-16.10 2200-1006 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น
  09.00-12.00 ปวช.2 AC 2201-2004 การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น
  13.00-14.30   2204-2001 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
         
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วัน เดือน ปี เวลา ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา
ศุกร์ 09.00-10.30 ปวช.2 CT 2212-2118 ภาษาจีน 1
23 ก.พ.61 10.40-12.10   2204-2103 โปรแกรมตารางคำนวณ
  09.00-10.30 ปวช.2 MK 2212-2118 ภาษาจีน 1
  10.40-12.10   2202-9001 การประชาสัมพันธ์
  13.00-14.30   2204-2001 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
  09.00-10.30 ปวช.2 LU 2212-2119 ภาษาจีน  2
  10.40-12.10   2212-2101 สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
เสาร์ 09.00-10.30 ปวส.1 AC 3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจและสังคม
24 ก.พ.61 12.00-15.00   3201-2007 การบัญชีภาษีอากร
  09.00-10.30 ปวส.1 CT 3901-2001 โครงสร้างข้อมูลอัลกอริทึม
   10.40-12.10   3000-1208 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
  09.00-10.30 ปวส.1 MK 3202-2001 การจัดการขาย
  10.40-12.10   3000-1208 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
  09.00-10.30 ปวส.1 LT 3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจและสังคม
  10.40-12.10   3214-2005 คลังสินค้าและศูนย์การกระจายสินค้า
  09.00-10.30 ปวส.1 LU 3000-9212 การสนทนาภาษามาลายูสำหรับการทำงาน
  10.40-12.10   3212-2106 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
  09.00-10.30 ปวส.1 IT 3901-1003 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ
  10.40-12.10   3000-1208 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
  09.00-10.30 ปวส.พ 1 AC 3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจและสังคม
  10.40-12.10   3200-9001 กฏหมายธุรกิจ
  09.00-10.30 ปวส.พ 1 CT 3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจและสังคม
  10.40-12.10   3200-0010 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
  09.00-10.30 ปวส. 1 MK 3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจและสังคม
  10.40-12.10   3200-0007 การค้าปลีกและค้าส่ง
  09.00-10.30 ปวส.2 AC 3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์
  12.00-15.00   3201-2006 การบัญชีชั้นสูง 2
  09.00-10.30 ปวส.2 CT 3901-2001 โครงสร้างข้อมูลอัลกอริทึม
  10.40-12.10   3200-9001 กฏหมายธุรกิจ
  09.00-10.30 ปวส.2 MK 3202-2102 การบริหารธุรกิจขนาดย่อม
  09.00-10.30 ปวส.2 LT 3214-2004 หลักการจัดซื้อ
  10.40-12.10   3200-9001 กฏหมายธุรกิจ
  09.00-10.30 ปวส.2 LU 3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์
  10.40-12.10   3212-2006 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ
  09.00-10.30 ปวส.2 IT 3901-2001 โครงสร้างข้อมูลอัลกอริทึม
  10.40-12.10   3901-2107 การพัฒนาเว็บด้วยภาษา  PHP
         
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วัน เดือน ปี เวลา ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา
เสาร์ 09.00-10.30 ปวส.พ 2 AC 3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์
24 ก.พ.61 12.00-15.00   3201-2007 การบัญชีภาษีอากร
  09.00-10.30 ปวส.พ 2 CT 3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์
  10.40-12.10   3200-9001 กฏหมายธุรกิจ
  09.00-10.30 ปวส.พ 2 MK 3202-2102 การบริหารธุรกิจขนาดย่อม
  10.40-12.10   3000-1208 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
         

Share this article