1.ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ปีการศึกษา 2557

ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ปีการศึกษา 2557
 
ชื่อผลงานวิจัย                ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ปีการศึกษา 2557

ชื่อผู้วิจัย                        สมภพ  จันทราช

ตำแหน่ง                         หัวหน้าฝ่ายวิชาการและหัวหน้าฝ่ายศูนย์คอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา                 ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา

สถานศึกษาที่ติดต่อ        วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ โทร.089 7330533  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปีที่ทำวิจัยเสร็จ               2557

ประเภทงานวิจัย             วิจัยสถาบัน (บริหารวิทยาลัย)

บทคัดย่อ (Abstract)

                การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ และเพื่อทราบข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จำนวน 2,349 คน จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากร จำนวน 110 คน และนักเรียน นักศึกษาจำนวน 2,239 คน กำหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจากตารางการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเครซี่และมอร์แกน  ได้จำนวน 331 คน  แล้วทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ได้บุคลากร  จำนวน 78 คน   และนักเรียน นักศึกษา  จำนวน  253  คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นโดยใช้แบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างใช้ค่าทดสอบค่าที (Independent t-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มี 2 กลุ่ม สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows

            การศึกษาปรากฏผล ดังนี้

  1. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดม ศึกษา พณิชยการ ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
  2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ตามตัวแปรสถานภาพของผู้ใช้บริการ ปรากฏผลดังนี้ ผู้ใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ที่มีสถานภาพต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกัน
  3. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ พบว่า ข้อเสนอแนะที่มีความถี่สูงสุด คือ เรื่องความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่ช้า ต้องปรับปรุง ข้อเสนอแนะที่มากเป็นลำดับต่อมา คือ ควรเพิ่มจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น เครื่องพิมพ์ ให้เพียงพอ ควรปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใหม่ และรวดเร็ว สามารถทำงานได้สะดวกขึ้น ควรมีการสแกนหรือติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีประสิทธิภาพ ควรเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ควรมีการดูแลห้องปฏิบัติงานครูอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ในการอัพเดทโปรแกรมต่าง ๆ และข้อเสนอแนะที่เสนอไปไม่ได้นำมาใช้ปรับปรุง แก้ไข
Last modified on 20/06/2018

Share this article

K2_AUTHOR

Kamin